Tán thành tăng số lượng đại biểu HĐND và thành viên UBND

04/11/2014 07:22

Việc quy định cụ thể số lượng và tiêu chuẩn đại biểu HĐND ngay trong Luật tổ chức chính quyền địa phương để thống nhất với Luật tổ chức Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

Tán thành tăng số lượng đại biểu HĐND và thành viên UBND 1
Một phiên họp của HĐND Tp. Hà Nội - ảnh: vietnamplus

Về số lượng đại biểu HĐND, dự thảo Luật quy định 2 phương án tăng số lượng đại biểu HĐND tương ứng với việc có tổ chức hay không tổ chức HĐND quận, phường. Ủy ban pháp luật tán thành với việc cần tăng số lượng đại biểu HĐND ở thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh, thị xã trong trường hợp không tổ chức HĐND ở quận, phường để tăng cường năng lực, hiệu quả giám sát của HĐND đối với các đơn vị hành chính cấp dưới. Tuy nhiên, nếu tiếp tục tổ chức HĐND như hiện nay, nhiều ý kiến thành viên Ủy ban pháp luật đề nghị cân nhắc việc tăng thêm số lượng đại biểu HĐND ở một số cấp hành chính như đề xuất của Chính phủ để bảo đảm hiệu quả trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.

"Ủy ban pháp luật cho rằng, đại biểu HĐND có vị trí quan trọng trong tổ chức của HĐND. Vì vậy, cần có thêm quy định để tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của đại biểu HĐND; tăng cường số lượng và chất lượng của đại biểu hoạt động chuyên trách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND ở mỗi cấp chính quyền", Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cho hay.

Trong khi đó, liên quan đến quy định về UBND, Dự thảo Luật quy định số lượng thành viên UBND cấp tỉnh không quá 27 thành viên, cấp huyện không quá 19 thành viên và cấp xã không quá 7 thành viên. Cơ cấu của UBND gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên là người đứng đầu cơ quan quân sự, công an, đối với cấp tỉnh và cấp huyện còn gồm người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND và Chánh Văn phòng UBND. Chính phủ quy định cụ thể số lượng, cơ cấu thành viên UBND và trình tự, thủ tục bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên UBND ở các đơn vị hành chính (Điều 98).

"Ủy ban pháp luật tán thành với việc cần mở rộng cơ cấu thành viên UBND bao gồm những người đứng đầu các cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh, cấp huyện nhằm đáp ứng nhu cầu trong thực tiễn hoạt động của UBND các cấp. Trên thực tế, mặc dù một số người đứng đầu các cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh, cấp huyện không phải là thành viên UBND nhưng thường xuyên tham gia các hoạt động của UBND cùng cấp, đồng thời là người triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND về các công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Do đó, việc bổ sung những người này vào thành phần UBND là phù hợp, tăng cường thêm trách nhiệm và phù hợp với chủ trương mở rộng đối tượng được lấy phiếu tín nhiệm tại HĐND", Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật nói.

Tuy nhiên, theo ông Phan Trung Lý, cũng có ý kiến đề nghị cần cân nhắc việc tăng thêm số lượng thành viên UBND sẽ có nguy cơ tạo ra cơ cấu UBND cồng kềnh, không phù hợp với yêu cầu xây dựng một bộ máy hành chính gọn nhẹ, linh hoạt.

Bình Minh