Công việc lấy mẫu xét nghiệm được diễn ra khẩn trương để góp phần vào mục tiêu đến ngày 15/9, Hà Nội thực hiện xong xét nghiệm toàn thành phố.
Công việc lấy mẫu xét nghiệm được diễn ra khẩn trương để góp phần vào mục tiêu đến ngày 15/9, Hà Nội thực hiện xong xét nghiệm toàn thành phố.
Phùng Đô