Trước khi người dân vào khu lấy mẫu, yêu cầu bắt buộc phải quét mã QR để lưu lại thông tin trên hệ thống.
Trước khi người dân vào khu lấy mẫu, yêu cầu bắt buộc phải quét mã QR để lưu lại thông tin trên hệ thống.
Phùng Đô