Tăng chi phí hoa hồng xăng dầu

20/10/2014 11:19

Thông tư cũng quy định mức trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu là 300 đồng/lít, kg; lợi nhuận định mức cho doanh nghiệp xăng dầu vẫn tiếp tục được tính là 300 đồng/lít, kg.

tăng chi phí hoa hồng xăng dầu

Thông tư cũng quy định mức trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu là 300 đồng/lít, kg; lợi nhuận định mức cho doanh nghiệp xăng dầu vẫn tiếp tục được tính là 300 đồng/lít, kg. Đồng thời, giá cơ sở xăng dầu được được tính bình quân của 15 ngày sát với ngày tính giá của chu kỳ dự trữ xăng dầu bắt buộc thay vì 30 ngày như quy định hiện hành.

Dự kiến, Thông tư sẽ được áp dụng ngay từ 1/11/2014.

Hải Quỳnh