Tăng cường kết nối, đẩy mạnh hoạt động Đảng, đoàn thể ở Bộ GTVT

03/01/2016 08:47

Báo Giao thông đã trao đổi với ông Đào Văn Tiến, Vụ trưởng - Chánh Văn phòng Đảng, đoàn thể Bộ GTVT.

Tăng cường kết nối, đẩy mạnh hoạt động Đảng, đoàn thể ở Bộ GTVT 1
Ông Đào Văn Tiến, Vụ trưởng - Chánh Văn phòng Đảng, đoàn thể Bộ GTVT

Văn phòng Đảng, đoàn thể Bộ GTVT mới được thành lập năm 2014 nhưng đã phát huy vai trò trong kết nối, góp phần đẩy mạnh hoạt động các tổ chức Đảng, đoàn thể. Báo Giao thông đã trao đổi với ông Đào Văn Tiến, Vụ trưởng - Chánh Văn phòng Đảng, đoàn thể Bộ GTVT về mô hình này.

Xin ông cho biết khái quát về mô hình Văn phòng Đảng, đoàn thể ở Bộ GTVT?

Văn phòng Đảng, đoàn thể Bộ GTVT được thành lập theo Quyết định số 2909 năm 2014 của Bộ GTVT; Văn phòng là đơn vị hành chính tương đương cấp Vụ, là đầu mối sinh hoạt hành chính của công chức chuyên trách công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên.

Về cơ cấu, Văn phòng Đảng, đoàn thể có Vụ trưởng - Chánh Văn phòng, Phó Vụ trưởng - Phó chánh Văn phòng và một số công chức khác. Vụ trưởng - Chánh Văn phòng Đảng, đoàn thể có trách nhiệm xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Văn phòng Đảng, đoàn thể; quản lý và sắp xếp, phân công nhiệm vụ đối với công chức trong văn phòng theo quy định.

Phương thức hoạt động của văn phòng như thế nào, thưa ông?

Bộ GTVT vừa có Quyết định số 4046 năm 2015 ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Đảng, đoàn thể. Đây là quy chế quy định về nguyên tắc làm việc; Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác; Trách nhiệm giải quyết công việc của cán bộ, công chức của Văn phòng Đảng, đoàn thể và chế độ làm việc của văn phòng.

Theo đó, văn phòng Đảng, đoàn thể làm việc theo chế độ thủ trưởng và nguyên tắc tập trung dân chủ. Mọi hoạt động hành chính của Văn phòng thực hiện theo quy định tại quy chế trên; thực hiện theo quy chế làm việc của Bộ GTVT và các quy định khác của pháp luật.

Với chức năng tham mưu, giúp việc Bộ trưởng, Đảng ủy Bộ GTVT, văn phòng có nhiệm vụ tham mưu giúp Bộ trưởng - Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ, phối hợp với văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ xây dựng kế hoạch phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành. Chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Đảng, đoàn thể ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT.

Văn phòng còn thực hiện tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chương trình, kế hoạch hoạt động công tác Đảng, đoàn thể. Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác Đảng, đoàn thể của đơn vị. Phân công cán bộ, công chức thuộc đơn vị thực hiện công việc hành chính và các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng Bộ GTVT giao... Với nhiệm vụ tham mưu giúp Đảng ủy Bộ GTVT, Văn phòng chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Đảng ủy Bộ xây dựng kế hoạch phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Bộ đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động…

Quy chế quy định rõ mối quan hệ công tác của Văn phòng với Đảng ủy Bộ, trong đó có Thường trực Đảng ủy, các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Đảng ủy Bộ, Công đoàn Cơ quan Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ; mối quan hệ với Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ…

Mô hình Văn phòng Đảng, đoàn thể có thuận lợi gì đối với các cán bộ, công chức đang làm nhiệm vụ công tác Đảng, đoàn thể, thưa ông?

Mô hình cơ quan này có nhiều thuận lợi đối với cán bộ, công chức đang làm công tác Đảng, đoàn thể chuyên trách Bộ GTVT. Trong đó, trước tiên là có đầu mối sinh hoạt hành chính, qua đó phối hợp chặt chẽ hơn giữa các cán bộ, công chức làm công tác Đảng, đoàn thể trong việc tham mưu giúp Bộ trưởng, Đảng ủy Bộ. Ngoài ra, còn việc thực hiện các nội dung khác đối với một công chức hành chính như tổ chức cán bộ, chế độ chính sách, thi đua khen thưởng.

Có đầu mối quản lý hành chính nên công tác quản lý cán bộ, công chức cùng việc thực hiện chế độ báo cáo được chặt chẽ hơn. Việc triển khai các văn bản, chỉ thị của lãnh đạo Bộ cũng như các công việc cần thực hiện ngay được kịp thời.

Xin cảm ơn ông!

Thanh Thúy