Tăng cường quản lý giá sữa đến hết 2016

02/05/2015 05:10

Chính phủ đã thống nhất chủ trương tiếp tục quản lý giá tối đa sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.

tăng cường quản lý giá sữa đến hết 2016
Giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi sẽ tiếp tục được quản lý tối đa 

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2015, Chính phủ đã thống nhất chủ trương tiếp tục thực hiện quản lý giá tối đa theo Luật giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trong thời hạn từ ngày 01/6/2015 đến hết ngày 31/12/2016. Trong quá trình trực hiện quản lý theo giá tối đa đã được công bố, nếu có những nguyên nhân khách quan tác động đến giá sữa, cơ quan quản lý nhà nước về giá chịu trách nhiệm rà soát, xác định giá tối đa cho phù hợp.

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, phân phối sản phẩm sữa thực hiện kê khai giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi theo quy định của pháp luật về giá.

Chính Phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, hướng dẫn và phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện.

Đồng thời, Chính Phủ đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên mặt trận, các cơ quan thông tấn, báo chí cùng phối hợp, tham gia giám sát, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý giá của Nhà nước để xử lý nghiêm theo quy định.

Huy Tuấn