Tăng mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo

15/12/2014 09:49

Các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được hưởng mức hỗ trợ tiền điện tăng từ 30 nghìn lên 46 nghìn đồng/tháng. 

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 190/2014/TT-BTC hướng dẫn nội dung này. Phương thức là hỗ trợ bằng tiền từng quý đến hai đối tượng nói trên; Thời gian thực hiện từ ngày 1/6/2014. 

Ngân sách T.Ư hỗ trợ 100% kinh phí cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách; Hỗ trợ 50% kinh phí cho các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách T.Ư dưới 50%. Các địa phương còn lại, ngân sách địa phương tự đảm bảo.

Bảo Nguyên