Tạo thuận lợi nhất để dân đăng ký xe máy điện

07/08/2014 07:34

Không thu thuế trước bạ đối với xe máy điện, đơn giản hóa thủ tục đăng ký, đồng thời chỉ phạt người sử dụng xe máy điện không đăng ký sau 1/7/2015.