Tập trung cứu người là trách nhiệm cao nhất

07/11/2017 08:18

Thủ tướng chỉ đạo khẩn, Phó Thủ tướng trực tiếp vào tâm lũ chỉ đạo tìm người mất tích, lo đời sống bà con...