Tất cả dự án nạo vét luồng đường thủy sẽ đấu thầu công khai

03/08/2017 14:15

Kể từ năm 2018, tất cả các dự án nạo vét luồng đường thủy quốc gia đều phải được đấu thầu rộng rãi...

Huy Lộc