TBT Nguyễn Phú Trọng: Chống biểu hiện bè phái khi chuẩn bị nhân sự

05/05/2015 09:50

Trong công tác chuẩn bị nhân sự, cần kiên quyết chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ...

TBT Nguyễn Phú Trọng: Chống biểu hiện bè phái khi chuẩn bị nhân sự 1
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh như trên khi phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 11 BCH T.Ư Đảng Khóa XI, diễn ra sáng 4/5. Tại Hội nghị lần này BCH T.Ư sẽ bàn về các vấn đề: Phương hướng công tác nhân sự BCH T.Ư khóa XII; Số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XII; Mô hình tổ chức chính quyền địa phương; Dự án cảng hàng không (CHK) quốc tế Long Thành và góp ý về Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị T.Ư 10 đến nay. 

Về phương hướng công tác nhân sự BCH T.Ư khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, việc xác định phương hướng công tác nhân sự phải xuất phát từ yêu cầu thực hiện đường lối, nhiệm vụ chính trị của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

“Phải chăng, về tiêu chuẩn Ủy viên BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời điểm hiện nay cần nhấn mạnh phải có bản lĩnh chính trị thật vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của dân tộc; có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, gương mẫu, không tham nhũng, cơ hội, tham vọng quyền lực, có ý thức giữ gìn và bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, được quần chúng thực sự tin yêu? Trong công tác chuẩn bị nhân sự, phải chăng cần đặc biệt nhấn mạnh phải có tinh thần trách nhiệm rất cao, thật sự công tâm, khách quan, trong sáng, gương mẫu chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, quy chế, quy định của Đảng, đặt sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc lên trên hết, trước hết? Kiên quyết chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Liên quan đến dự án CHK quốc tế Long Thành, Tổng Bí thư cho biết, thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thời gian qua, Ban Cán sự đảng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GTVT và các bộ, ngành có liên quan tích cực nghiên cứu, xây dựng Báo cáo đầu tư dự án CHK quốc tế Long Thành, đã trình Bộ Chính trị và trình xin ý kiến Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, tiếp thu ý kiến của ĐBQH, một số cơ quan, đơn vị có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học, quản lý, đặc biệt là ý kiến tham gia của chính quyền và nhân dân khu vực triển khai dự án, Ban Cán sự đảng Chính phủ đã rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện Báo cáo đầu tư (được xem như Báo cáo tiền khả thi của dự án) để trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp sắp tới. 

Theo Tổng Bí thư, đây là dự án đặc biệt quan trọng cấp quốc gia, có ý nghĩa to lớn đối với toàn vùng động lực phát triển phía Nam và cả nước, có tác động đến nhiều ngành, lĩnh vực, có tổng vốn đầu tư lớn và thời gian thực hiện dài, sử dụng một diện tích đất đai lớn, ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập và môi trường sống của hàng chục vạn người dân.

Vì vậy, mặc dù T.Ư đã cho chủ trương chung và ngay từ năm 2005 Ban Cán sự đảng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GTVT lập Báo cáo tiền khả thi, đến nay đã hoàn thành, trình Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định và được Chính phủ thông qua, nhưng tại Hội nghị lần này, T.Ư vẫn cần cho ý kiến về các vấn đề nêu trong tờ trình và Báo cáo đầu tư dự án của Ban Cán sự đảng Chính phủ, có kết luận định hướng để Quốc hội xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật. 

Tuấn Dũng - TTXVN