TEDI tổ chức thành công đại hội cổ đông lần thứ nhất

11/05/2014 10:41

Ngày 10/5, Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT - Công ty cổ phần (TEDI) đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. 2/5 thành viên Hội đồng quản trị được bầu là cổ đông ngoài nhà nước.

Ngày 10/5, Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT - Công ty cổ phần(TEDI) đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. 2/5 thành viên Hội đồng quản trị được bầu là cổ đông ngoài nhà nước.

tedi tổ chức thành công đại hội cổ đông lần thứ nhất
TEDI - đơn vị Tư vấn thiết kế CTGT lớn nhất nước nay có sự tham gia của cổ đông chiến lược là Tư vấn OC hàng đầu Nhật Bản

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất TEDI đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Điều lệ Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT - Công ty cổ phần; Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014; Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014; Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014.

Đại hội cũng bầu HĐQT với 5 thành viên gồm các ông: Bùi Doãn Toản, Phạm Hữu Sơn, Đỗ Minh Dũng, Phạm Việt Khoa, Yoshiki Miyazaki.

3 ông Bùi Doãn Toản, Phạm Hữu Sơn và Đỗ Minh Dũng đại diện phần vốn nhà nước, nắm giữ 49% vốn điều lệ. Ông Phạm Việt Khoa đại diện phần vốn góp của cổ đông chiến lược - Công ty FECOM và 2 cá nhân, tổng số nắm giữ 25,8% vốn điều lệ. Ông Yoshiki Miyazaki đại diện phần vốn góp của cổ đông chiến lược – Công ty OC Nhật Bản, nắm giữ 15,4% vốn điều lệ.

Tại phiên họp lần thứ nhất của HĐQT, ông Bùi Doãn Toản được bầu làm Chủ tịch HĐQT, ông Phạm Hữu Sơn làm Tổng giám đốc.

tedi tổ chức thành công đại hội cổ đông lần thứ nhất
2/5 thành viên HĐQT của TEDI đại diện cho phần vốn ngoài nhà nước

Kế hoạch SXKD, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 được Đại hội cổ đông thông qua với giá trị sản lượng đạt gần 261 tỉ đồng, doanh thu thực hiện 170 tỉ đồng, tổng quỹ lương xấp xỉ 91,3 tỉ đồng, thu nhập bình quân người lao động 10,2 triệu đồng/tháng. Giai đoạn Công ty CP từ 1/6 đến 31/12/2014, với vốn chủ sở hữu 125 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến 9 tỉ đồng, cổ tức đạt 8%/năm.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, TEDI đã tiến hành CPH doanh nghiệp, nhà nước chỉ còn nắm giữ 49% tổng số vốn điều lệ. Đợt phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng với kết quả toàn bộ số cổ phần đưa ra đấu giá đã được bán hết với mức giá cao nhất lên tới 24.000 đồng và toàn bộ lượng cổ phần chào bán lần đầu của TEDI gồm 2.600.300 cổ phần tương đương với 20,8% vốn điều lệ có trị giá hơn 26 tỉ đồng đã bán được gần 57 tỉ đồng.

Sau khi chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, với sự tham gia của cổ động chiến lược – Công ty tư vấn quốc tế OC của Nhật Bản, công ty FECOM, TEDI xác định sẽ nỗ lực tiếp tục phát triển bền vững, mạnh mẽ hơn, đặc biệt vươn ra thị trường tư vấn khu vực và quốc tế.

tedi tổ chức thành công đại hội cổ đông lần thứ nhất
Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phầnTư vấn thiết kế GTVT

                                                                                                         Phương Anh