Thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm quản lý, sử dụng đất đai ở Phú Thọ

11/02/2020 13:40

Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản của tỉnh Phú Thọ.

Thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm quản lý, sử dụng đất đai ở Phú Thọ 1
Trụ sở UBND tỉnh Phú Thọ

Thanh tra Chính phủ vừa Thông báo Kết luận Thanh tra về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản của tỉnh Phú Thọ (giai đoạn 2006 - 2017).

Hàng loạt sai phạm nghiêm trọng về hoạt động đất đai, xây dựng và khoáng sản ở Phú Thọ với sự tiếp tay, buông lỏng quản lý của UBND tỉnh này đã được chỉ rõ.

Chậm thực hiện lập kế hoạch quy hoạch sử dụng đất

Theo kết luận thanh tra, trong giai đoạn 2006 - 2017, công tác quy hoạch, kế hoạch, quản lý sử dụng đất đã được UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức thực hiện và dần đi vào nề nếp theo quy định của pháp luật; quá trình quản lý, sử dụng đã điều chỉnh một số quy hoạch sử dụng đất phù hợp với tình hình thực tế của địa phương… góp phần quan trọng thu hút được lượng vốn đầu tư lớn trong và ngoài nước vào địa phương, giải quyết việc làm cho người lao động.

Tuy nhiên, công tác quy hoạch, kế hoạch, quản lý, sử dụng đất và đầu tư xây dựng đối với một số dự án (D.A) Khu nhà ở đô thị còn một số tồn tại, khuyết điểm như chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa cao, một số nội dung, chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch chưa sát thực tế, một số chỉ tiêu đạt tỷ lệ thấp so với quy hoạch được phê duyệt như: Đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp giai đoạn 2006 - 2010 thực hiện đạt 41,5%, giai đoạn 2011-2015 thực hiện đạt 45 8% đất ở tại đô thị thực hiện đạt 78,5%...

Một số hạng mục công trình đã có trong chí tiêu kế hoạch sử dụng đất hàng năm nhưng chủ đầu tư (CĐT) chưa lập xong D.A và hồ sơ đất đai nên phải lùi tiến độ thực hiện; quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất còn chậm so với kế hoạch đã được phê duyệt, ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với đất phi nông nghiệp theo quy hoạch được duyệt đến năm 2010, trong đó một số loại đất thực hiện vượt so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt, như: Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ theo quy hoạch được duyệt 377ha, kết quả thực hiện 544ha, vượt 167ha (tăng 144,3%); đất cơ sở sản xuất kinh doanh theoquy hoạch được duyệt 1.385ha, kết quả thực hiện là 1.527ha, vượt 142ha (tăng 110,3%); đất cho hoạt động khoáng sản theo quy hoạch được duyệt 834ha, kết quả thực hiện 1.159ha, vượt 325ha (tăng 180%), dẫn đến triển khai một số D.A đầu tư trong kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa đúng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, không phù hợp với quy định tại Điều 11, Luật Đất đai năm 2003.

Sở Tài chính Phú Thọ gây thất thoát ngân sách Nhà nước

Tại dự án Khu nhà ở phường Nông Trang, về trình tự, thủ tục thực hiện dự án, UBND tỉnh Phú Thọ đã phê duyệt, dự án đầu tư, giá đất thu tiền sử dụng đất và phương án tài chính; kế hoạch đấu thầu các gói thầu đều thực hiện theo Nghị định 181/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ và Luật Đất đai năm 2003, là phải đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu xây dựng công trình theo quy định.

Nhưng UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại điểm b, Khoản 2, Điều 61, Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ (tổ chức kinh tế chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất, dự án không thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất).

Tuy nhiên, UBND tỉnh Phú Thọ thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 61, Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 là vẫn được phép, nhưng phải điều chỉnh và hoàn thiện lại trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật có liên quan.

Theo đó, Sở Tài chính Phú Thọ phê duyệt giá đất thu tiền sử dụng đất và phương án tài chính đã đưa khoản thuế VAT vào tổng chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng để giảm trừ tiền sử dụng đất là không phù hợp với quy định, gây thất thoát Ngân sách Nhà nước, là 1.263,805 triệu đồng, vi phạm pháp luật về kế toán, thuế giá trị gia tăng không hạch toán vào doanh thu, chi phí của doanh nghiệp mà phải hạch toán riêng.

Từ những hạn chế, thiếu sót trên, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản được chỉ ra qua thanh tra.

Rà soát, đôn đốc các chủ đầu tư dự án đang còn nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản thuế, phí còn phải nộp về ngân sách Nhà nước, có biện pháp xử lý phạt theo quy định của pháp luật đối với trường hợp không chấp hành.

Đối với một số trường hợp không cỏ khả năng thực hiện, UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội xem xét, xử lý theo quy định.

Phùng Đô