Thanh tra doanh nghiệp có giao dịch đáng ngờ

24/07/2014 10:57

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn vừa chỉ đạo Tổng cục Thuế chủ trì tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra về thuế các doanh nghiệp có giao dịch đáng ngờ do Trung tâm phòng chống rửa tiền...

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn vừa chỉ đạo Tổng cục Thuế chủ trì tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra về thuế các doanh nghiệp (DN) có giao dịch đáng ngờ do Trung tâm phòng chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước cung cấp.

Cụ thể, ngay trong tháng 7, Tổng cục Thuế nghiên cứu, đề xuất lựa chọn DN trong danh sách Trung tâm phòng chống rửa tiền gửi đến để bổ sung kế hoạch thanh, kiểm tra, trong đó lưu ý tập trung đối với nhóm DN có khả năng thất thoát tiền thuế trên 50 tỷ đồng.

Còn đối với nhóm dưới 50 tỷ đồng giao Cục Thuế trực tiếp thanh, kiểm tra, kiên quyết không giao cho Chi cục Thuế - kể cả trường hợp DN do Chi cục trực tiếp quản lý.

Trong thời hạn 40 ngày kể từ khi giao kế hoạch thanh, kiểm tra, Thanh tra - Tổng cục Thuế, Cục Thuế được giao nhiệm vụ phải báo cáo Tổng cục Thuế để báo cáo Bộ Tài chính và thông báo kết quả cho Trung tâm phòng chống rửa tiền.

Thảo Nguyên