Một điểm nhấn khác là học thuyết “Ba Đại diện” giúp định hình Trung Quốc hiện đại. Thuyết Ba Đại diện mang nội dung: Đảng Cộng sản Trung Quốc đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến nhất, đại diện cho nền văn hóa tiên tiến nhất và đại diện cho quyền lợi của đa số quần chúng. Ông Giang Trạch Dân khi đó là Tổng Bí thư Trung Quốc, đã lần đầu tiên đưa ra thuyết này vào tháng 2/2000 trong chuyến công tác tới tỉnh Quảng Đông. Sau đó, vào tháng 7/2001, ông Giang Trạch Dân đã giải thích rõ hơn thuyết này trong bài diễn văn ở Trường Đảng Trung ương khi ông kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân và các nghề nghiệp khác vào hàng ngũ của Đảng. Thuyết này được đưa vào Văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XVI tổ chức vào tháng 11 năm 2002.
Thuyết Ba Đại diện đã đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong vai trò truyền thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà trước đây thường được miêu tả là đội quân tiên phong của giai cấp lao động (chủ yếu là công nhân và nông dân) sang một vai trò mới. Với Thuyết Ba Đại diện, Đảng Cộng sản Trung Quốc đại diện cho tất cả các nhóm xã hội, bao gồm doanh nghiệp tư nhân và chủ doanh nghiệp, người mà theo hệ tư tưởng chính thống trước đây bị coi là kẻ bóc lột và kẻ thù của Đảng.
Một điểm nhấn khác là học thuyết “Ba Đại diện” giúp định hình Trung Quốc hiện đại. Thuyết Ba Đại diện mang nội dung: Đảng Cộng sản Trung Quốc đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến nhất, đại diện cho nền văn hóa tiên tiến nhất và đại diện cho quyền lợi của đa số quần chúng. Ông Giang Trạch Dân khi đó là Tổng Bí thư Trung Quốc, đã lần đầu tiên đưa ra thuyết này vào tháng 2/2000 trong chuyến công tác tới tỉnh Quảng Đông. Sau đó, vào tháng 7/2001, ông Giang Trạch Dân đã giải thích rõ hơn thuyết này trong bài diễn văn ở Trường Đảng Trung ương khi ông kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân và các nghề nghiệp khác vào hàng ngũ của Đảng. Thuyết này được đưa vào Văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XVI tổ chức vào tháng 11 năm 2002. Thuyết Ba Đại diện đã đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong vai trò truyền thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà trước đây thường được miêu tả là đội quân tiên phong của giai cấp lao động (chủ yếu là công nhân và nông dân) sang một vai trò mới. Với Thuyết Ba Đại diện, Đảng Cộng sản Trung Quốc đại diện cho tất cả các nhóm xã hội, bao gồm doanh nghiệp tư nhân và chủ doanh nghiệp, người mà theo hệ tư tưởng chính thống trước đây bị coi là kẻ bóc lột và kẻ thù của Đảng.
Trang Trần (Theo CNN, Reuters, CNBC)