Thảo luận, giới thiệu nhân sự cấp cao để Quốc hội bầu

05/07/2016 09:23

Hội nghị T.Ư lần thứ ba tập trung việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan Nhà nước.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII - Ảnh: TTXVN

Ngoài thảo luận và quyết định Quy chế làm việc của BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư…, Hội nghị T.Ư lần thứ ba còn tập trung vào việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan Nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác.

Kiện toàn nhân sự cấp cao nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng 4/7 tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ ba BCH T.Ư Đảng khóa XII đã khai mạc dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, hội nghị diễn ra trong bối cảnh cả nước vui mừng trước thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, toàn dân, toàn quân đang tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đồng thời nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2016, tích cực chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV. 

Bộ Chính trị đề nghị BCH T.Ư xem xét, giới thiệu nhân sự theo hướng: Đối với các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và 34 chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan Nhà nước đã được Hội nghị T.Ư 2 khóa XII (tháng 3/2016) bỏ phiếu giới thiệu hoặc cho ý kiến thông qua với số phiếu tín nhiệm cao (thấp nhất cũng trên 72%), BCH T.Ư không tiến hành bỏ phiếu giới thiệu hoặc lấy ý kiến lại.

Đề cập đến vấn đề giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021, Tổng Bí thư đánh giá đây là công việc rất hệ trọng. Tại Hội nghị T.Ư 2 khóa XII (tháng 3/2016), BCH T.Ư cũng đã thống nhất cao là cần sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước ngay sau Đại hội để đáp ứng yêu cầu triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

BCH T.Ư đã xem xét, bỏ phiếu giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và cho ý kiến giới thiệu nhân sự đảm nhiệm 34 chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan Nhà nước. Tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, Quốc hội đã bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và bầu hoặc phê chuẩn đối với 34 chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan Nhà nước.

Sau khi bầu được Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016 - 2021), BCH T.Ư có trách nhiệm tiếp tục chuẩn bị và giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa mới bầu hoặc phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Bộ Chính trị đề nghị BCH T.Ư xem xét, giới thiệu nhân sự theo hướng: Đối với các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và 34 chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan Nhà nước đã được Hội nghị T.Ư 2 khóa XII (tháng 3/2016) bỏ phiếu giới thiệu hoặc cho ý kiến thông qua với số phiếu tín nhiệm cao (thấp nhất cũng trên 72%), BCH T.Ư không tiến hành bỏ phiếu giới thiệu hoặc lấy ý kiến lại.

Đối với 13 chức danh còn lại chưa lấy phiếu giới thiệu tại Hội nghị T.Ư 2 và các chức danh có dự kiến thay đổi so với lần trước, Bộ Chính trị xin ý kiến Trung ương bằng phiếu trước khi chính thức giới thiệu để Quốc hội xem xét, bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 2

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Hội nghị - Ảnh: TTXVN

Tăng cường kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Liên quan đến quy định thi hành Điều lệ Đảng, quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thông qua Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI; Quyết định không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hiện hành. Đại hội giao BCH T.Ư khóa XII hướng dẫn, quy định cụ thể và tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thi hành nghiêm, thống nhất Điều lệ trong toàn Đảng.

Bộ Chính trị đã chỉ đạo Ban Tổ chức T.Ư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư và các cơ quan có liên quan phối hợp chuẩn bị các tờ trình và dự thảo các quy định. Nội dung của tờ trình và các dự thảo quy định đã bám sát Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XI, trên cơ sở các quy định 45, 46 ngày 1/11/2011 của BCH T.Ư khoá XI để đề xuất những nội dung cần hướng dẫn, quy định cho phù hợp với thực tiễn thi hành Điều lệ Đảng.

Tổng Bí thư đề nghị, T.Ư cần nghiên cứu kỹ và có ý kiến, góp ý trực tiếp vào dự thảo các quy định những nội dung mà qua thực tiễn thi hành còn có những vướng mắc, bất cập. Đó là quy định về: Đối tượng, nội dung kiểm tra; thẩm quyền thi hành kỷ luật của chi bộ; Việc không phân cấp cụ thể trong xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc quy định đảng viên có quyền khiếu nại đến BCH T.Ư; Quy định về điều kiện chỉ định đảng viên ngoài đảng bộ tham gia cấp ủy; Hình thức khen thưởng trong Đảng; Công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng, nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra các cấp; Thi hành kỷ luật và biểu quyết kỷ luật, khiếu nại kỷ luật đảng...

Tăng cường trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, việc quyết định quy chế làm việc của BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư là cụ thể hóa Điều lệ Đảng, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, chế độ làm việc và phương pháp công tác của các cơ quan lãnh đạo đảng, bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc sinh hoạt và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ.

Tổng Bí thư nêu rõ, trên cơ sở kế thừa Quy chế làm việc của khóa XI và các khóa trước đây, bám sát Nghị quyết Đại hội XII và Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc của BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa này cần có những quy định cụ thể, chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn, bảo đảm phát huy tốt hơn nữa dân chủ trong sinh hoạt.

Cùng với đó, cần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; Giữ vững chế độ lãnh đạo tập thể, tăng cường trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; Nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng, phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các tổ chức khác trong hệ thống chính trị; Đổi mới, cải tiến chế độ, lề lối làm việc, phương pháp công tác của các cơ quan lãnh đạo của Đảng.

TTXVN