Thay cán bộ không hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công

25/03/2018 07:14

Làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các cá nhân gây chậm trễ trong việc thanh toán vốn...

thay cán bộ không hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công

Đà Nẵng sẽ thay thế cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: Lê Hải Sơn

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án và các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 của các dự án. Kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân. 

Ngoài ra, Chủ tịch Đà Nẵng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tham mưu UBND thành phố xử lý vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các cá nhân gây chậm trễ trong việc thanh toán vốn.

Kịp thời tham mưu UBND thành phố thay thế các cán bộ, công chức trì trệ, cản trở, không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn; trường hợp cần thiết, tham mưu UBND thành phố thành lập Tổ chỉ đạo để dẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cũng yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án, Hội đồng giải phóng mặt bằng (GPMB) căn cứ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 được giao cho từng dự án tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện thi công, đền bù, GPMB, công tác đấu thầu.

Chủ động phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công, trường hợp vượt quá thẩm quyền, đề xuất kịp thời, báo cáo UBND thành phố xem xét, xử lý.

Đối với các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án thì tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành trước ngày 31/10.

Vĩnh Nhân