Thấy gì qua bảng xếp hạng tư vấn GTVT?

09/05/2014 06:56

Việc công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành GTVT năm nay giúp tư vấn có năng lực thuận lợi hơn trong tìm kiếm công việc và ngược lại, tư vấn yếu kém sẽ dần bị loại...