Dự án đầu tư xây dựng cầu Bến Rừng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng làm chủ đầu tư được xây dựng trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) và thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh).
Dự án đầu tư xây dựng cầu Bến Rừng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng làm chủ đầu tư được xây dựng trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) và thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh).
Hoàng Long,Quốc Phương