Tổng công ty Cảng Hàng không VN-CTCP (ACV) được giao làm chủ đầu tư Dự án, sử dụng nguồn vốn hợp pháp của ACV để triển khai (không sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước), tổng mức đầu tư là 10.999 tỷ đồng. Thời gian thực hiện Dự án là 37 tháng từ khi phê duyệt chủ trương đầu tư.
Tổng công ty Cảng Hàng không VN-CTCP (ACV) được giao làm chủ đầu tư Dự án, sử dụng nguồn vốn hợp pháp của ACV để triển khai (không sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước), tổng mức đầu tư là 10.999 tỷ đồng. Thời gian thực hiện Dự án là 37 tháng từ khi phê duyệt chủ trương đầu tư.
Thanh Bình