Thời gian trình dự án Luật biểu tình bị lùi lại một năm

09/06/2015 09:58

Quốc hội quyết định lùi Dự án Luật biểu tình sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 11.

Thời gian trình dự án Luật biểu tình bị lùi lại một năm 1
 Quốc hội quyết định lùi thời gian trình dự án Luật biểu tình sang kỳ họp thứ 11

Sáng nay (9/6), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015.

Theo đó, Quốc hội quyết định bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII các dự án: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1269/2011/NQ-UBTVQH12 ngày 14/7/2011 về biểu thuế bảo vệ môi trường; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 ngày 16/12/2013 về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên; Nghị quyết của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động sau một năm nghỉ việc và Pháp lệnh quản lý thị trường.

Theo kết quả biểu quyết, dự án Luật khí tượng thủy văn được chuyển từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 lên Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9, thông qua tại kỳ họp thứ 10.

Lùi thời gian trình dự án Luật biểu tình từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 11 (một năm sau).

Lùi thời gian trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ từ chương trình thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV.

Rút dự án Luật dân số ra khỏi Chương trình năm 2015.

Theo đó, kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII sẽ xem xét thông qua 6 dự án luật, cho ý kiến về dự án Luật biểu tình.

Còn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV (dự kiến tháng 10/2016) có 5 dự án luật được trình xem xét thông qua và 17 dự án luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến.

Anh Thư