Thông báo mời thầu Dự án sửa chữa đoạn tuyến QL14G, tỉnh Quảng Nam

02/03/2023 17:00

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 (Khu QLĐB III) vừa có thông báo mời thầu mã IB 2300019902 dự án sửa chữa một số đoạn QL14G qua Quảng Nam.

Theo đó, mời thầu Dự án sửa chữa hư hỏng mặt đường, gia cố lề cục bộ các đoạn từ Km25 - Km35; sửa chữa cống thoát nước ngang tại Km 33+320, QL14G, tỉnh Quảng Nam.

Thông báo mời thầu Dự án sửa chữa đoạn tuyến QL14G, tỉnh Quảng Nam 1

Thông tin gói thầu

Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình

Mã gói thầu: BP2300028427

Mã KLCNT: PL2300009211

Mã TBMT: IB2300019902

Chủ đầu tư: Khu Quản lý đường bộ III

Bên mời thầu: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ)

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Loại hợp đồng: Trọn gói

Trong nước/Quốc tế: Trong nước

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày

Cách thức dự thầu

Hình thức dự thầu: Qua mạng

Địa điểm phát hành e-HSMT: https://muasamcong.mpi.gov.vn

Chi phí nộp e-HSDT: 330,000 VND

Địa điểm nhận e-HSDT: https://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Quảng Nam

Thông tin dự thầu

Thời điểm đóng thầu: 10/03/2023 17:00

Thời điểm mở thầu: 10/03/2023 17:00

Địa điểm mở thầu: https://muasamcong.mpi.gov.vn

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 ngày

Số tiền đảm bảo dự thầu: 160.000.000 VNĐ

Hình thức đảm bảo dự thầu: Thư bảo lãnh

Thông tin quyết định phê duyệt

Số quyết định phê duyệt: 314/QĐ-KQLĐBIII

Ngày phê duyệt: 28/02/2023 16:40

Cơ quan ban hành quyết định: Khu Quản lý đường bộ III

Quyết định phê duyệt: 314. QD Duyet HSMT Km25 QL14G QNam.pdf

RTC3