Thông báo mời thầu Dự án sửa chữa mặt đường HCM, đoạn qua Quảng Nam

09/03/2023 15:17

Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ 3 (Khu QLĐB III) vừa có thông báo mời thầu mã IB 2300020845 - Dự án sửa chữa mặt đường HCM, đoạn qua tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, mời thầu Dự án sửa chữa hư hỏng mặt đường BTXM đoạn Km1380+680 - Km1407+450 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Nam.

Thông báo mời thầu Dự án sửa chữa mặt đường HCM, đoạn qua Quảng Nam 1

Thông tin gói thầu

Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình

Mã TBMT: IB2300020845

Mã KHLCNT: PL2300009225

Mã gói thầu: BP2300028464

Chủ đầu tư: Khu Quản lý đường bộ III

Bên mời thầu: Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ)

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Loại hợp đồng: Trọn gói

Trong nước/ Quốc tế: Trong nước

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày

Cách thức dự thầu

Hình thức dự thầu: Qua mạng

Địa điểm phát hành e-HSMT: https://muasamcong.mpi.gov.vn

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Địa điểm nhận e-HSDT: https://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Quảng Nam

Thông tin dự thầu

Thời điểm đóng thầu: 18/03/2023 15:00

Thời điểm mở thầu: 18/03/2023 15:00

Địa điểm mở thầu: https://muasamcong.mpi.gov.vn

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 ngày

Số tiền đảm bảo dự thầu: 250.000.000 VND

Hình thức đảm bảo dự thầu: Thư bảo lãnh

Thông tin quyết định phê duyệt

Số quyết định phê duyệt: 374/QĐ-KQLĐBIII

Ngày phê duyệt: 07/03/2023 14:09

Cơ quan ban hành quyết định: Khu Quản lý đường bộ III

Quyết định phê duyệt: 374 QD duyet HSMT TCXD Km1380 HCM QNam.pdf

Ngân Hà