Gia hạn tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ GTVT

03/09/2019 13:57

Gia hạn thời gian nộp phiếu đăng ký dự tuyển dụng viên chức của Trung tâm Công nghệ thông tin.

Căn cứ Luật Viên chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 388/QĐ-BGTVT ngày 28/2/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin;

Căn cứ Quyết định số 1383/QĐ-BGTVT ngày 24/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trung tâm Công nghệ thông tin;

Căn cứ Thông báo tuyển dụng viên chức số 378/TB-TTCNTT ngày 29/7/2019 của Trung tâm Công nghệ thông tin. Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ Giao thông vận tải thông báo gia hạn thời gian nộp phiếu đăng ký dự tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin, cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên đến dưới 40 tuổi.
- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc;

2. Chỉ tiêu tuyển dụng
Số lượng 02 người gồm các vị trí việc làm sau:
- Vị trí 1: An toàn thông tin. Số lượng: 01 người
- Vị trí 2: Công nghệ phần mềm. Số lượng: 01 người

3. Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ:
Người dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, cụ thể:

3.1 Vị trí 1: An toàn thông tin
- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đúng hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đảm bảo các điều kiện quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức

3.2 Vị trí 2: Công nghệ phần mềm
- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đúng hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đảm bảo các điều kiện quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức.

4. Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển:
- Các thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (Mẫu tại phụ lục kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ, hoặc theo mẫu kèm theo thông báo này);

5. Gia hạn thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển:
Các thí sinh dự tuyển nộp phiếu đăng ký dự tuyển trước ngày 16/9/2019;

6. Địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển:
Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ Giao thông vận tải (Phòng 427, nhà D, 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội - ĐT 024.39424243).

7. Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển cạnh tranh

8. Nội dung xét tuyển:
Xét tuyển theo quy định tại Luật Viên chức, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn, thi hành.

9. Thời gian và địa điểm xét tuyển:
Quý IV/2019 tại Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ Giao thông vận tải.

Giám đốc Phạm Duy Ninh