Thống nhất chủ trương thành lập TP Thủy Nguyên thuộc TP Hải Phòng

11/01/2021 21:49

Bộ Nội vụ thống nhất chủ trương xây dựng Đề án thành lập thành phố thuộc TP Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên.

Thống nhất chủ trương thành lập TP Thủy Nguyên thuộc TP Hải Phòng 1

Cầu Hoàng Văn Thụ kết nối Trung tâm TP Hải Phòng với huyện Thủy Nguyên

Bộ Nội vụ vừa có văn bản thống nhất với UBND TP Hải Phòng về chủ trương xây dựng Đề án thành lập thành phố thuộc TP Hải Phòng trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số của huyện Thủy Nguyên (Đề án).

Khi xây dựng Đề án cần lồng ghép việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

Bộ Nội vụ đề nghị UBND TP Hải Phòng chỉ đạo Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan và UBND huyện Thủy Nguyên đánh giá các điều kiện, tiêu chuẩn về thành lập thành phố theo quy định để xây dựng hồ sơ, đề án đảm bảo đúng quy định.

Theo Tờ trình của UBND TP Hải Phòng gửi Bộ Nội vụ về việc báo cáo thống nhất chủ trương xây dựng Đề án thành lập thành phố thuộc TP Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên, so sánh với 5 tiêu chuẩn để thành lập thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, huyện Thủy Nguyên cơ bản đạt được 5 tiêu chuẩn về dân số, diện tích, số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

Thống nhất chủ trương thành lập TP Thủy Nguyên thuộc TP Hải Phòng 2

Một góc thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên

Đối với 1 tiêu chí về cân đối thu chi ngân sách trong tiêu chuẩn thứ 5: cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế, xã hội chưa đạt theo quy định, UBND TP Hải Phòng sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND huyện Thủy Nguyên tập trung mọi nguồn lực để phấn đấu trong năm 2021 phải đạt theo quy định.

So sánh quy định tiêu chuẩn đạt của phường thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, huyện Thủy Nguyên hiện có 18/37 (48,7%) xã đạt tiêu chuẩn phường thuộc thành phố. Do vậy, trong quá trình thực hiện xây dựng Đề án thành lập thành phố sẽ thực hiện sắp xếp một số xã, thị trấn thuộc huyện Thủy Nguyên đảm bảo tiêu chuẩn của phường đạt tỷ lệ 65% trở lên là phường theo quy định (dự kiến thành lập 18 phường/27 xã, phường, đạt tỷ lệ phường 67%).

Chủ trương xây dựng Đề án sẽ không làm tăng số lượng đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy và biên chế hiện có của huyện Thủy Nguyên và giảm được đơn vị hành chính cấp xã. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu thực hiện Nghị quyết số 09 của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, xác định mục tiêu, nhiệm vụ thành lập thành phố thuộc TP Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên, trở thành trung tâm hành chính - chính trị của TP Hải Phòng, trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch, giải trí, giáo dục của TP Hải Phòng cũng như vùng duyên hải Bắc Bộ.

Vũ Đạt