Thủ tướng chỉ đạo tạm thời chưa thực hiện mua sắm tập trung cấp Quốc gia

11/12/2019 16:12

Đó là một trong số nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 32/CT-TTg vừa ban hành về thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Thu tuong chi dao tam thoi chua thuc hien mua sam tap trung cap Quoc gia
Thủ tướng chỉ thị tạm thời chưa thực hiện mua sắm tập trung cấp Quốc gia, tập trung rà soát những danh mục tài sản mua sắm trước đó và phải xây dựng hoàn thành cơ chế quản lý trong quý I/2020.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 32/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. Chỉ thị nêu rõ 2 nội dung: một mặt rà soát lại những danh mục tài sản mua sắm trước đó nhằm quản lý chặt chẽ, xử phạt nghiêm minh nếu sai phạm. Mặt khác, phải xây dựng hoàn thành cơ chế quản lý trong quý I/2020.

Theo đó, yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, góp phần quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác có hiệu quả tài sản công, phòng, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng.

Cụ thể, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần tiếp tục đẩy mạnh tổ chức phổ biến, tuyên truyền luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do bộ, cơ quan trung ương, địa phương ban hành liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công để kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp với quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Chị thị yêu cầu Bộ Tài chính rà soát để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14. Ngoài ra, Bộ cần chủ trì nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; Dự thảo nghị định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch; Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước.

Đối với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương ban hành quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo.

Đặc biệt, trong chỉ thị nêu rõ tạm thời chưa thực hiện mua sắm tập trung cấp Quốc gia (trừ thuốc). Hiện tại, các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh, thành phố cần chỉ đạo rà soát danh mục tài sản mua sắm tập trung của bộ, ngành, địa phương đã được ban hành, sửa đổi, bổ sung, bảo đảm căn cứ pháp lý theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ. Nhằm đảm bảo xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm trong mua sắm tập trung.

Theo đó, các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh, thành phố cần chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý khẩn trương xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị, hoàn thành trong quý I/2020.

Hồng Hạnh