Thủ tướng cho phép TP.HCM chọn tư vấn giám sát DA giải quyết ngập

14/10/2016 20:42

Nhà thầu được lựa chọn phải đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm; về chất lượng, kỹ thuật, tiến độ, giá cả.

thủ tướng cho phép tp.hcm chọn tư vấn giám sát da giải quyết ngập

Tình trạng ngập úng ở TP Hồ Chí Minh đang là nỗi lo lớn của chính quyền thành phố

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý về nguyên tắc UBND Thành phố Hồ Chí Minh được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu để lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu tư vấn giám sát Dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) - Hợp đồng BT.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt để lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng BT của Dự án theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 

UBND Thành phố Hồ Chí Minh tiếp thu ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chỉ đạo thực hiện lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật về đấu thầu; chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã cung cấp và các quyết định của mình. 

Bên cạnh đó, đảm bảo nhà thầu được lựa chọn phải đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu của gói thầu; đáp ứng về chất lượng (đặc biệt là năng lực, số lượng của các chuyên gia), kỹ thuật, tiến độ, giá cả và hiệu quả kinh tế, giám sát chặt chẽ các khâu, các giai đoạn thực hiện hợp đồng BT của Dự án, không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện.

Anh Thư