Thủ tướng: CPH phải gắn với việc niêm yết trên thị trường chứng khoán

25/02/2015 07:39

“Cổ phần hóa phải gắn liền với việc niêm yết trên thị trường chứng khoán”, Thủ tướng nhấn mạnh.

thủ tướng: cph phải gắn với việc niêm yết trên thị trường chứng khoán
 

Tại đây, Thủ tướng lưu ý Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán và các bộ, ngành hữu quan tập trung rà soát, hoàn thiện khung thể chế chính sách pháp luật để thị trường chứng khoán Việt Nam hoạt động thông thoáng, minh bạch, hiệu quả hơn nữa. Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu thị trường chứng khoán đã được phê duyệt; Tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước. “Cổ phần hóa phải gắn liền với việc niêm yết trên thị trường chứng khoán”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán chấp hành tốt pháp luật, đảm bảo hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế, công khai, minh bạch, đúng pháp luật; Góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững, hiệu quả của nền kinh tế. 

H.Q