Thủ tướng: Kiên quyết loại bỏ cán bộ công chức yếu kém

05/04/2015 08:33

“Phải kiên quyết đưa ra khỏi nền công vụ những cán bộ yếu kém về phẩm chất đạo đức và trình độ năng lực”.

thủ tướng: kiên quyết loại bỏ cán bộ công chức yếu kém
Thủ tướng yêu cầu phải loại bỏ những cán bộ công chức yếu kém ra khỏi đội ngũ - Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo như trên khi kết luận tại Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nêu rõ: Trong năm 2015 phải tạo được những chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương quán triệt sâu sắc vai trò của cải cách hành chính, trong đó cải cách chế độ công vụ, công chức là một khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình, kế hoạch với mục tiêu rõ ràng, phân công cụ thể nhiệm vụ và trách nhiệm từng cơ quan, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện.

Đồng thời, tập trung cải cách thể chế, hoàn thiện cơ chế, chính sách theo cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tăng cường tính công khai, minh bạch, bảo đảm quyền tự do, dân chủ của người dân theo Hiến pháp. Bảo đảm tính hợp pháp, hợp hiến, tính khả thi khi xây dựng văn bản pháp luật; chú ý việc phản hồi chính sách và thường xuyên rà soát, kiểm tra để sửa đổi, bổ sung, kịp thời loại bỏ các quy định không còn phù hợp với thực tiễn. Khắc phục tình trạng nợ đọng nghị định, thông tư quy định chi tiết luật, pháp lệnh.

Để phấn đầu đạt được mục tiêu đề ra, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương thực hiện rà soát, loại bỏ các trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan hành chính nhà nước, trên cơ sở đó tiếp tục hoàn thành việc xác định vị trí việc làm. Việc xác định vị trí việc làm phải tiến hành một cách chặt chẽ trong điều kiện đã ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công vụ.

“Bên cạnh đó, tăng cường giáo dục phẩm chất chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phải kiên quyết đưa ra khỏi nền công vụ những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về phẩm chất đạo đức và trình độ năng lực” – Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện, trình Ban Bí thư xem xét, phê duyệt Đề án về thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý để triển khai thực hiện thống nhất, chặt chẽ trên toàn quốc; trình Chính phủ Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo hướng: xác định rõ ràng, cụ thể tiêu chí đánh giá, chú trọng kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Hoài Thu