Thực hiện BHXH bắt buộc với lao động nước ngoài từ 1/12

22/10/2018 09:05

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động...

thực hiện bhxh bắt buộc với lao động nước ngoài từ 1/12

Lao động nước ngoài tại Việt Nam đủ 1 năm buộc phải đóng BHXH

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động (NLĐ) là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

Nghị định quy định cụ thể đối tượng áp dụng. Thứ nhất, NLĐ có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam. Thứ hai, người sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc bao gồm cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. Thứ ba, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến BHXH bắt buộc đối với NLĐ là công dân nước ngoài. Khi tham gia BHXH, NLĐ nước ngoài đều được hưởng chế độ ốm đau; thai sản; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất. Các chế độ này tính trên thời gian NLĐ tham gia BHXH… Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2018. 

V. Anh