Thưởng Tết 2018 ở Đà Nẵng cao nhất bao nhiêu?

03/01/2018 13:17

Mức thưởng Tết Nguyên đán 2018 cao nhất thuộc các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước ngoài khu công nghiệp...

thưởng tết 2018 ở Đà nẵng cao nhất bao nhiêu?

Mức thưởng Tết cao nhất ở Đà Nẵng là 300 triệu đồng

Theo đó, đối với các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp (gồm 4 nhóm) thì nhóm các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước tiền thưởng cao nhất là 300 triệu đồng, thấp nhất là 1 triệu đồng. Đây là nhóm doanh nghiệp có mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất ở Đà Nẵng.

Ngoài ra, các công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ: tiền thưởng cao nhất là 50 triệu đồng, thấp nhất là 1,5 triệu đồng. Các doanh nghiệp dân doanh tiền thưởng cao nhất là 70 triệu đồng, thấp nhất là 500 nghìn đồng. Nhóm doanh nghiệp FDI tiền thưởng cao nhất là 92.995 nghìn đồng, thấp nhất là 1.008 nghìn đồng.

Trong khi đó, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, tiền thưởng cao nhất là 131 triệu đồng, thấp nhất là 200 nghìn đồng đối với nhóm doanh nghiệp FDI. Các công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ tiền thưởng cao nhất là 25 triệu đồng, thấp nhất là 2 triệu đồng. Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước tiền thưởng cao nhất là 40 triệu đồng, thấp nhất là 4,1 triệu đồng. Các doanh nghiệp dân doanh tiền thưởng cao nhất là 40 triệu đồng, thấp nhất là 250 nghìn đồng.

Vĩnh Nhân