Tiểu sử Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

01/04/2021 09:52

Ông Nguyễn Đức Hải được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tiểu sử Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải 1

Tân Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải. Ảnh: Thanh niên

Báo Giao Thông xin giới thiệu tóm tắt tiểu sử tân Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải:

- Ngày sinh: 29/7/1961

- Quê quán: xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính - Tín dụng

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Khóa XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

- Chức vụ trước đó: Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội: Khóa XIII, XIV

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/2005 - 2/2008: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2004-2009

- 2/2008 - 2/2015: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015

- 1/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI

- 2/2015 - 2016: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng

- 2011-2016: Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 4-5/4/2016: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, được bầu là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XIII

- 22/7/2016: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, được bầu là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XIV

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- 1/4/2021: Tại kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Báo Giao thông