Tiểu sử Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

01/04/2021 09:42

Ông Trần Thanh Mẫn được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Phó Chủ tịch Quốc hội thường trực Trần Thanh Mẫn

Báo Giao thông xin giới thiệu sơ lược tiểu sự tân Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn:

- Ngày sinh: 12/8/1962

- Quê quán: xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

- Chức vụ trước đó: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 7/1979 - 11/1981: Cán bộ Huyện đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn, Chánh Văn phòng Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

- 12/1981 - 10/1984: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

- 11/1984 - 12/1987: Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

- 1/1988 - 7/1992: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang

- 8/1992 - 6/1994: Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ, đại biểu HĐND tỉnh Cần Thơ nhiệm kỳ 1989-1994

- 7/1994 - 11/1999: Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Cần Thơ

- 12/1999 - 12/2003: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ

- 1/2004 -12/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy lâm thời; Bí thư Quận ủy Bình Thủy, Đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004-2009

- 1/2006 - 2/2008: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Bình Thủy

- 2/2008 - 3/2008: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Quận ủy Bình Thủy

- 3/2008 - 12/2010: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

- 1/2011 - 2/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

- 2/2011 - 4/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

- 4/2011- 9/2015: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII thành phố Cần Thơ

- 10/2015 - 12/2015: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII thành phố Cần Thơ

- 1/2016 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII thành phố Cần Thơ

- 4/2016 - 9/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đại biểu Quốc hội khóa XIV (từ 5/2016)

- 10/2016 - 6/2017: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 6/2017 - 5/2018: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019. Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 9/5/2018: Tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ông được bầu bổ sung vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019. Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- 31/1/2021: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

- 1/4/2021: Tại kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026.