Tiểu sử Ủy viên Bộ Chính trị Trần Cẩm Tú

31/01/2021 15:17

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú vừa được bầu vào Bộ Chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tiểu sử Ủy viên Bộ Chính trị Trần Cẩm Tú 1

Ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: vov.vn

Báo Giao thông xin giới thiệu tóm tắt tiểu sử ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

- Ngày sinh: 25/8/1961

- Quê quán: xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

- Chức vụ:

Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII

Đại biểu Quốc hội khóa XIII; XIV

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Trước 4/2006: Giám đốc Công ty Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn; Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

4/2006: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn, rồi làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh

1/2009: Tại hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, được bầu bổ sung làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

1/2011 - 7/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

8/2011 - 1/2015: Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2010-2015

1/2015: Tại hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, đồng chí được bầu bổ sung làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sau đó được bầu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

1/2016 - 5/2018: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, được bầu lại làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sau đó được phân công làm Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương

9/5/2018: Tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đồng chí được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII và được bầu bổ sung vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

31/1/2021: Trúng cử Bộ Chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Báo Giao thông