Tinh giản biên chế phải đúng đối tượng

22/08/2014 10:24

Đó là quan điểm chỉ đạo vừa được Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra tại cuộc họp xây dựng Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

TIN LIÊN QUAN


Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ phải làm rõ hơn mục tiêu của Đề án là tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, thu hút những người tài, có năng lực vào hoạt động công vụ.


“Tinh giản biên chế phải gắn với việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức để bảo đảm tinh giản đúng đối tượng, đúng vị trí. Nghiên cứu đổi mới cách đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm khoa học, chính xác, căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ; cách thức và tiêu chí đánh giá phải phù hợp với ngành nghề, công việc”, Phó Thủ tướng chỉ đạo.

M.T