Tóm tắt tiểu sử Bí thư Trung ương Đảng Lê Minh Hưng

31/01/2021 14:50

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng trúng cử Ban Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Tóm tắt tiểu sử Bí thư Trung ương Đảng Lê Minh Hưng 1

Ông Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Báo Giao thông xin giới thiệu tóm tắt tiểu sử ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng:

- Ngày sinh: 11/12/1970

- Quê quán: xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

- Học hàm học vị: Thạc sỹ Chính sách công

- Chức vụ:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII

Bí thư Trung ương Đảng

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

10/1993 - 1/1998: Chuyên viên Phòng Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Vụ Quan hệ Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tham dự khóa học về kinh tế thị trường và phân tích tài chính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thượng Hải, Trung Quốc (tháng 3-6/1996); Học Thạc sỹ về kinh tế tại trường Đại học Tổng hợp Saitama, Nhật Bản (tháng 10/1996 - 9/1997).

2/1998 - 2/2002: Phó phòng rồi Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển Châu Á.

3/2002 - 12/2009: Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

01/2010 - 10/2011: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

10/2011 - 10/2014: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

11/2014 - 01/2016: Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

01/2016 – 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Từ 4/2016 - T11/2020: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Từ 10/2020 - nay: Bộ Chính trị điều động và phân công ông giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

1/2021: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

1/2021: Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

Báo Giao thông