Tóm tắt tiểu sử Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị

31/01/2021 14:45

Thượng tướng Phan Văn Giang vừa được bầu vào Bộ Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tóm tắt tiểu sử Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị 1

Thượng tướng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Báo Giao thông xin giới thiệu tóm tắt tiểu sử ông Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII, Ủy viên Bộ chính trị khóa XIII, Thượng tướng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng:

- Ngày sinh: 1960

- Quê quán: Thái Nguyên

- Dân tộc: Kinh

- Chức vụ:

Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII

Ủy viên Bộ chính trị khóa XIII

Thượng tướng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2010: Thiếu tướng, Tư lệnh Quân đoàn 1.

- 2011: Thiếu tướng, Phó tổng Tham mưu trưởng.

- 4/2014: Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 1.

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

- 4/2016: Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

- 5/2016: Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Trung tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

- 9/2017 - nay: Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

- 30/1/2021: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng

- 31/1/2021: Được bầu vào Bộ Chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Báo Giao thông