Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: "Không phải Đại hội xong là xong"

01/02/2021 10:12

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Không phải Đại hội xong là xong. Đại hội xong mới chỉ là bắt đầu thôi".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội XIII đã thành công rất tốt đẹp

Trong diễn văn bế mạc Đại hội XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, sau hơn 7 ngày làm việc, Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình, kết thúc sớm hơn gần 2 ngày so với kế hoạch.

Đại hội đã thảo luận thẳng thắn, sôi nổi và thông qua các văn kiện quan trọng.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các văn kiện được xây dựng dựa trên tổng kết sâu sắc kinh nghiệm thực tiễn, là kết tinh ý chí của toàn Đảng, toàn dân.

Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí của toàn Đảng, toàn dân trong thời kỳ mới, thực hiện bằng được mục tiêu tổng quát được nêu trong báo cáo chính trị: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đại hội cũng bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 người, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ gánh vác trọng trách mà Đảng, nhân dân giao phó.

“Đến giờ phút này, chúng ta có thể vui mừng báo cáo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Đại hội XIII đã thành công rất tốt đẹp”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tuyên bố.

Sau Đại hội phải đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Đại hội đã giao trọng trách cho Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, nhận rõ trách nhiệm to lớn trước Đảng, nhân dân, Ban Chấp hành khoá XIII nguyện đoàn kết một lòng, toàn tâm toàn ý phụng sự Tổ quốc, nhân dân. Luôn nâng cao năng lực, phẩm chất, năng lực, lãnh đạo theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "Không phải Đại hội xong là xong. Đại hội xong mới chỉ là bắt đầu thôi. Điều quan trọng sau Đại hội có đưa Nghị quyết vào cuộc sống được hay không. Vừa qua chúng ta tổng kết cho thấy, tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu".

Từ đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị cần sớm có kế hoạch triển khai Nghị quyết của Đại hội; biểu dương những người làm tốt, xử lý, kỷ luật những người làm sai.

"Tinh thần đó mới là quan trọng", Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói và đề nghị, nhiệm kỳ XIII phải làm tốt hơn nhiệm kỳ XII.

Na Bình