Tổng Bí thư: Kiên quyết đấu tranh với các luận điểm phản động, thù địch

17/04/2021 17:09

Hôm nay (17/4), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự Hội nghị tổng kết công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tổng Bí thư: Kiên quyết đấu tranh với các luận điểm phản động, thù địch 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ đã nhấn mạnh những kết quả nổi bật của Hội đồng Lý luận Trung ương, như thực hiện tốt một số báo cáo tư vấn; các chương trình nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2016 - 2020 giúp Trung ương, Bộ Chính trị ban hành các nghị quyết, kết luận quan trọng về xây dựng, đồng bộ hoàn thiện thể chế phát triển; thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội; định hướng phát triển kinh tế tư nhân, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, công tác cán bộ...

Đặc biệt, Hội đồng Lý luận Trung ương đã hoàn thành việc tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) năm 2011, trên cơ sở này từng bước hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới, lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những kết quả nổi bật của Hội đồng Lý luận trung ương trong 5 năm qua, đặc biệt ghi nhận tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động của Hội đồng Lý luận trung ương trong việc xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIII.

Theo yêu cầu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đến năm 2025 cần hoàn thiện cơ bản hệ thống lý luận về đường lối đổi mới; năm 2030 hoàn thiện hơn nền tảng tư tưởng của Đảng, và đến năm 2045 thì sẽ có một hệ thống lý luận hoàn chỉnh, khoa học và hiện đại về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, Hội đồng cần nâng cao chất lượng, hiệu quả tham vấn về lý luận chính trị, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Căn cứ vào Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, Hội đồng phải xây dựng, triển khai kế hoạch tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận để kịp thời xây dựng các báo cáo tư vấn; tổng kết, tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sớm kết luận những vấn đề thực tiễn đã chín, đã rõ

Xây dựng các chuyên đề lý luận có chất lượng để phục vụ chương trình nghiên cứu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; triển khai có hiệu quả Chương trình nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025; phục vụ Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các nghị quyết, kết luận; góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, với trách nhiệm được giao, Hội đồng cần chủ động, thể hiện tốt vai trò là đầu mối phối hợp với các ban, bộ, ngành trung ương, các cấp ủy địa phương, các cơ quan và đội ngũ cán bộ nghiên cứu lý luận chính trị cả nước trong hoạt động tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận.

Hội đồng Lý luận Trung ương phải xây dựng được cơ chế và tạo môi trường thuận lợi để thu hút, tập hợp được đông đảo đội ngũ cộng tác viên, những chuyên gia, những nhà khoa học giỏi, có tâm, có tầm trên tất cả các lĩnh vực của đất nước; mở rộng các hình thức thảo luận, tranh luận, đối thoại lý luận trên tinh thần khoa học, dân chủ, cầu thị; thật sự trân trọng những ý tưởng, những đề xuất lý luận có giá trị, hữu ích cho sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và cho quốc kế dân sinh; tránh tư tưởng bảo thủ, cục bộ, võ đoán, quy chụp và cách làm khép kín.

Phát huy dân chủ, tự do tư tưởng trong nghiên cứu lý luận vì lợi ích của đất nước, dân tộc; đồng thời chủ động, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với các luận điểm phản động, thù địch, xuyên tạc; bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phùng Đô