Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn được xếp hạng đặc biệt

07/05/2015 20:32

Thủ tướng Chính phủ đồng ý xếp hạng Tổng công ty đặc biệt đối với Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn.

Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn được xếp hạng đặc biệt 1
Tân cảng Sài Gòn

Theo quy định tại Nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ, hạng Tổng công ty đặc biệt được áp dụng đối với công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ-công ty con do Thủ tướng quyết định thành lập đủ các điều kiện: Giữ vai trò trọng yếu trong nền kinh tế; có vốn nhà nước từ 1000 tỷ đồng trở lên; có lợi nhuận từ 100 tỷ đồng trở lên; nộp ngân sách Nhà nước từ 100 tỷ đồng trở lên; có từ 10 đơn vị thành viên trở lên (bao gồm đơn vị hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc).

Đối chiếu với điều kiện xếp hạng Tổng công ty đặc biệt quy định tại Nghị định 51/2013/NĐ-CP, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đủ điều kiện xếp hạng Tổng công ty đặc biệt.

Bình Minh