Tổng cục Đường bộ VN có 14 cục, vụ, 4 trường, 2 trung tâm

16/08/2018 08:32

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 35 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

tổng cục Đường bộ vn có 14 cục, vụ, 4 trường, 2 trung tâm

Tổng cục Đường bộ Việt Nam có nhiệm vụ xây dựng các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội...

Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam là tổ chức trực thuộc Bộ GTVT, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ GTVT quản lý Nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về GTVT đường bộ trong phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về GTVT đường bộ theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam có nhiệm vụ xây dựng các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, chiến lược, quy hoạch, đề án phát triển GTVT đường bộ trong phạm vi cả nước... để Bộ trưởng Bộ GTVT trình cấp có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền; xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành GTVT đường bộ, trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền hoặc để Bộ trưởng đề nghị cơ quan có thẩm quyền thẩm định, công bố; tổ chức xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở chuyên ngành GTVT đường bộ.

Tổng cục Đường bộ gồm có các đơn vị sau: Vụ Kế hoạch - Đầu tư; Vụ Tài chính; Vụ ATGT; Vụ Quản lý, bảo trì đường bộ; Vụ Khoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế; Vụ Vận tải; Vụ Quản lý phương tiện và người lái; Vụ Tổ chức - Hành chính; Vụ Pháp chế - Thanh tra; Vụ Quản lý xây dựng đường bộ; Các Cục Quản lý đường bộ từ I - IV; Trường Trung cấp GTVT miền Bắc; Trường Trung cấp GTVT miền Nam; Trường Trung cấp Cơ giới đường bộ; Trường Trung cấp GTVT Thăng Long; Trung tâm Truyền thông và Thông tin đường bộ; Trung tâm Kỹ thuật đường bộ.

L.V