Tổng cục Hải quan "thúc" xử lý nhanh phế liệu tồn đọng

24/11/2020 21:04

Tổng cục Hải quan vừa có các văn bản hướng dẫn, đôn đốc Cục Hải quan các tỉnh, thành phố đẩy nhanh tiến độ xử lý phế liệu tồn đọng.

tổng cục hải quan "thúc" xử lý nhanh phế liệu tồn đọng
Từ 2019 tới nay có khoảng 70% hàng phế thải để tồn động, lưu kho tại các bãi cảng quá thời hạn

Tổng cục Hải quan vừa có các văn bản hướng dẫn, đôn đốc Cục Hải quan các tỉnh, thành phố đẩy nhanh tiến độ xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu tại cảng biển và sớm có kết quả báo cáo Lãnh đạo Bộ Tài chính và Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, về việc tái xuất các container phế liệu xác định là chất thải, chất thải nguy hại, phế liệu không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 4589/TCHQ-GSQL hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc tái xuất phế liệu tồn đọng.

Theo đó, để việc tái xuất container phế liệu tồn đọng đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, đúng đối tượng, đồng thời việc quay vòng vỏ container không gặp vướng mắc trong công tác kiểm tra, kiểm soát phế liệu nhập khẩu, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung sau:

Trước khi thực hiện tái xuất phế liệu tồn đọng, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố lập danh sách, báo cáo các Hãng tàu/Đại lý hãng tàu, số container, số seal về Tổng cục Hải quan để rà soát, thiết lập tiêu chí. Sau khi Tổng cục Hải quan rà soát và thiết lập các tiêu chí quản lý, Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Hãng tàu/Đại lý hãng tàu thực hiện tái xuất phế liệu tồn đọng.

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố yêu cầu các Hãng tàu/Đại lý hãng tàu cam kết thực hiện tái xuất toàn bộ các lô hàng tồn đọng xác định là chất thải, chất thải nguy hại, phế liệu không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để tránh việc lợi dụng chỉ tái xuất lượng hàng hóa còn khả năng tái chế còn để lại cảng biển Việt Nam các loại hàng hóa không còn khả năng tái chế gây ô nhiễm môi trường.

Để có cơ sở báo cáo kết quả xử lý phế liệu tồn đọng tại cảng biển, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo kết quả xử lý phế liệu tồn đọng tại cảng biển, cụ thể: Tổng số container phế liệu tồn đọng tính đến 31/8/2020; Tổng số container phế liệu đã hoàn thành thủ tục hải quan nhập khẩu trong năm 2018, năm 2019 và 8 tháng năm 2020 (trong đó nêu rõ tổng số container phế liệu tồn đọng đã hoàn thành thủ tục hải quan nhập khẩu); Tổng số container phế liệu tồn đọng đã tái xuất trong năm 2018, năm 2019 và 8 tháng năm 2020 (trong đó nêu rõ tổng số container phế liệu tồn đọng đã tái xuất)...

Theo báo cáo của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, từ năm 2019 đến nay tình trạng hàng ngàn container, với 70% là hàng phế thải để tồn động, lưu kho tại các bãi cảng quá thời hạn (trên 90 ngày), kiểm kê kết luận không đủ điều kiện nhập khẩu theo quy định, buộc phải xử lý theo quy định. Dù theo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, quy định cấm tiếp nhận hàng nhập khẩu là phế liệu tại các cảng biển trên địa bàn thành phố đã thực hiện từ nhiều năm qua.

Hạ Lan