Tổng giám đốc Hanel góp ý dự thảo Luật Chuyển giao công nghệ

23/11/2016 12:09

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Bình, Tổng giám đốc Công ty Hanel góp ý dự thảo Luật Chuyển giao công nghệ.

tổng giám đốc hanel góp ý dự thảo luật chuyển giao công nghệ

Đại biểu  Quốc hội Nguyễn Quốc Bình - Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Hanel 

Chiều 22/11/2016, Quốc hội tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV, thảo luận về dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi).

Tại phiên họp, Đại biểu Nguyễn Quốc Bình - Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Hanel cơ bản nhất trí với dự thảo luật. Đồng thời, đưa ra một số ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo: "Cần tạo ra khung pháp lý để phát triển năng lực nội lực trong nắm bắt và chuyển giao công nghệ tiên tiến" để làm được điều này cần: 

Xây dựng chính sách khuyến khích và thúc đẩy mạnh mẽ năng lực sáng tạo và chuyển giao công nghệ nội tại của các viện, trường, đơn vị nghiên cứu trong nước, đầu tư thích đáng cho các công trình sáng tạo tầm cỡ tạo ra “bí quyết công nghệ quốc gia” không “nghiên cứu theo định mức” xong cất và lưu trữ. Gắn trách nhiệm với sự tồn tại một cách rõ ràng không bao cấp.

Làm rõ năng lực đánh giá, thẩm định công nghệ của các cơ quan, tổ chức chuyên môn có thẩm quyền. Bổ sung bộ tiêu chuẩn về công nghệ làm cơ sở cho việc đánh giá, thẩm định và đảm bảo cho việc chuyển giao công nghệ một cách lâu dài, không bị lỗi thời.

Nâng cao năng lực làm chủ công nghệ của lực lượng sử dụng (chủ yếu là các doanh nghiệp), cụ thể là năng lực nội tại nắm vững và tiếp thu ứng dụng công nghệ vào thực tế sản xuất, quản lý của mình một cách hiệu quả có ý nghĩa quyết định.

Nguồn mở là tài sản sở hữu trí tuệ của nhân loại trong thế giới hội nhập. Cần Khuyến khích phát triển công nghệ nguồn mở gắn liền với sáng tạo mở tại Việt Nam. Công nghệ chuyển giao phải ưu tiên nguồn mở hoặc phải ưu việt hơn các công nghệ nguồn mở là điều cần thiết.  

PV