Trắc nghiệm: Các giáo sư "biết tuốt" cũng nhăn mặt kêu khó vì bộ câu hỏi này

04/09/2020 16:55

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

1

Số nào dưới đây là số chẵn?

Quang Tùng