Trắc nghiệm: Tranh thủ nghỉ lễ cùng luyện IQ với bộ câu hỏi này

02/09/2020 18:55

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

1

Điền từ còn thiếu vào câu ca cao: "Một cây làm chẳng nên non, ... cây chụm lại nên hòn núi cao."

Minh Châu