Rất nhiều người già đã lớn tuổi nhưng cũng mang theo nơm xuống đầm thể hiện kinh nghiệm trong việc bắt cá của bản thân mình
Rất nhiều người già đã lớn tuổi nhưng cũng mang theo nơm xuống đầm thể hiện kinh nghiệm trong việc bắt cá của bản thân mình
Sỹ Hòa