Triển khai kế hoạch quốc gia ứng phó tai nạn tàu thuyền, máy bay

06/05/2019 17:03

Kế hoạch này Thủ tướng giao Bộ GTVT chủ trì cùng các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai theo Kế hoạch cấp quốc gia đã được phê duyệt.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Tìm kiếm cứu nạn trên biển (ảnh minh họa)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt bổ sung danh mục các nhiệm vụ triển khai thực hiện Công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979 (Công ước SAR 79) theo Quyết định số 06/2009/QĐ-TTg ngày 15/1/2009 giai đoạn 2019-2025.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan trong năm 2019-2022 rà soát để sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm phù hợp với quy định của Công ước SAR 79.

Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ NN&PTNT và các bộ, ngành, địa phương liên quan thường xuyên phổ biến kiến thức, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy định về bảo đảm an toàn, tìm kiếm cứu nạn trên biển theo quy định Công ước SAR 79 cho tổ chức, cá nhân hoạt động trên biển.

Bộ TN&MT chủ trì, phối với các Bộ GTVT, Quốc phòng, KH&ĐT, Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước và các địa phương liên quan nghiên cứu phát triển dịch vụ khắc phục sự cố môi trường biển theo yêu cầu Công ước SAR 79.

Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các Bộ Quốc phòng, Nội vụ, NN&PTNT, các bộ, ngành và địa phương liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch cấp quốc gia về ứng phó tai nạn tàu thuyền trên biển và sự cố tai nạn tàu bay dân dụng theo Kế hoạch cấp quốc gia đã được phê duyệt.

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành có liên quan tổ chức diễn tập tìm kiếm cứu nạn, tham dự diễn tập với các quốc gia liên quan để triển khai Thỏa thuận hợp tác tìm kiếm cứu nạn đã được ký kết.

L.C