Trung ương thảo luận giới thiệu lãnh đạo cấp cao

04/07/2016 11:18

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận về việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cao cấp.

Trung ương thảo luận giới thiệu lãnh đạo cấp cao 1

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận về việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cao cấp. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 4/7, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã khai mạc tại Hà Nội. Chủ trì Hội nghị là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại Hội nghị lần này, Trung ương thảo luận và uyết định về các nội dung sau: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước...

Việc việc giới thiệu nhân sự, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đây là "việc rất hệ trọng" và cần sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo ngay sau Đại hội XII.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 11 (Quốc hội khóa 13), Quốc hội đã bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội. Đồng thời, Quốc hội cũng bầu hoặc hoặc phê chuẩn với 34 chức danh lãnh đạo khác.

Đến nay, sau khi bầu được Quốc hội khóa 14 (2016-2021), Ban Chấp hành Trung ương có trách nhiệm tiếp tục chuẩn bị và giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa mới bầu hoặc phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Tại hội nghị này, Bộ Chính trị đề nghị Ban chấp hành Trung ương xem xét, giới thiệu nhân sự theo hướng: Đối với các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và 34 chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan nhà nước đã được hội nghị Trung ương 2 khóa 12 (tháng 3/2016) bỏ phiếu giới thiệu hoặc cho ý kiến thông qua với số phiếu tín nhiệm cao (thấp nhất cũng trên 72%), Ban chấp hành Trung ương không bỏ phiếu giới thiệu hoặc lấy ý kiến lại.

Đối với 13 chức danh còn lại chưa lấy phiếu giới thiệu tại hội nghị Trung ương 2 và các chức danh có dự kiến thay đổi so với lần trước, Bộ Chính trị xin ý kiến Trung ương bằng phiếu trước khi chính thức giới thiệu để Quốc hội xem xét, bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 14.

Hội nghị sẽ làm việc đến ngày 8/7.

Di Linh