Trung ương thống nhất cao chọn nhân sự đặc biệt trình Đại hội XIII

22/01/2021 17:59

Trung ương đã thống nhất cao chọn một số nhân sự đặc biệt cả tái cử và giới thiệu lần đầu trình Đại hội XIII xem xét, quyết định.

Trung ương thống nhất cao chọn nhân sự đặc biệt trình Đại hội XIII 1

Ông Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương kết luận buổi họp báo

Đại hội có thể giới thiệu thêm

Chiều 22/1, tại buổi họp báo thông báo nội dung Đại hội Đảng lần thứ XIII, trả lời câu hỏi của báo chí, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính cho biết, công tác nhân sự Đại hội XIII có tầm quan trọng đặc biệt.

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị ngay từ đầu nhiệm kỳ. Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành các nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn đảng, nghị quyết Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới sắp xếp bộ máy, nghị quyết Trung ương 7 về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp nhất là cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng thời Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các quy định 105 về phân cấp quản lý bổ nhiệm giới thiệu cán bộ, quy định 214 về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ, quy định 205 về kiểm soát quyền lực chống chạy chức chạy quyền trong công tác cán bộ, quy định 126 về một số vấn đề công tác bảo vệ chính trị…

Tổng kết công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược 2016 - 2021, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch về quy hoạch cán bộ, gắn với đào tạo và đã mở 5 lớp đào tạo cán bộ quy hoạch.

Tổng kết nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trên cơ sở đó Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành kết luận 75 về phương hướng công tác nhân sự khóa XIII.

Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc có sửa Điều lệ Đảng không, ông Mai Văn Chính cho biết, Đại hội Đảng là cơ quan lãnh đạo cao nhất, việc có sửa Điều lệ Đảng hay không do Đại hội xem xét.

"Công tác chuẩn bị được quan tâm ngay từ đầu nhiệm kỳ, được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất cao. Đồng thời tiến hành khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện theo phương châm làm từng bước, từng việc, từng khâu; làm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng; làm đến đâu, chắc đến đó", ông Chính cho biết.

Theo ông Chính, công tác nhân sự đã đảm bảo xử lý hài hòa, hợp lý tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa tính phổ biến và đặc thù; giữa chuyên môn đào tạo và sở trường… Trong đó, đặc biệt coi trọng chất lượng, đảm bảo phù hợp về cơ cấu theo địa bàn, lĩnh vực công tác nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

"Công tác nhân sự kỳ này làm rất chặt chẽ, qua thẩm định của nhiều cơ quan có liên quan. Kiên quyết không để lọt những người không đủ điều kiện, không xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương nhưng cũng không bỏ sót người đủ đức, đủ tài trong Đảng, trong nhân dân", Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương nói và dẫn chứng, quy trình công tác nhân sự có điểm mới là tiến hành 5 bước thay vì 3 bước như trước đây.

Đồng thời, cụ thế hóa cho nhân sự tái cử và lần đầu tham gia theo từng nhóm đối tượng, chức danh. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bảo đảm chất lượng, số lượng, cơ cấu hợp lý, có kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng các thế hệ.

Các hội nghị Trung ương 13, 14, 15 đã xem xét thận trọng, kỹ lưỡng và thống nhất cao danh sách ứng viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trình Đại hội.

Theo kết luận 75, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có 200 người, gồm 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết. Công tác chuẩn bị nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có số dư từ 10 - 15%. Đại hội có thể đề cử, giới thiệu thêm nhưng không quá 30%.

Phấn đấu có 30 - 40 ủy viên Trung ương tuổi dưới 50

Về trường hợp đặc biệt giới thiệu, đề cử Ban Chấp hành Trung ương xuất phát từ tình hình thực tiễn, căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, sự tiêu biểu, nổi trội về phẩm chất chính trị, năng lực thực tiễn, yêu cầu đòi hỏi các vị trí đặc biệt quan trọng, lĩnh vực trọng yếu của các cơ quan, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII cân nhắc thận trọng, xem xét kỹ lưỡng và thống nhất cao chọn một số nhân sự đặc biệt cả tái cử và giới thiệu lần đầu trình Đại hội XIII xem xét, quyết định.

Thông tin thêm về cơ cấu nhân sự, ông Chính cho biết, Ban chấp hành Trung ương khóa XIII có 3 độ tuổi: dưới 50, từ 50- 60 tuổi và từ 61 tuổi trở lên. Trong đó, phấn đấu Ủy viên Trung ương dưới 50 tuổi khoảng 15-20%; từ 50 đến 60 khoảng 70% và 61 tuổi trở lên trên dưới 10%.

Về công tác nhân sự, ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết thêm, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chuẩn bị bài bản, thận trọng, chặt chẽ, khoa học, dân chủ, làm từng bước, làm đến đâu, chắc đến đó và đạt được sự thống nhất cao trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

"Về cách làm, chúng tôi kế thừa những kinh nghiệm quý báu, cách làm hiệu quả của các kỳ Đại hội trước, đồng thời bổ sung thêm một số biện pháp cho phù hợp với yêu cầu tình hình thực tiễn hiện nay. Lần này, Trung ương chuẩn bị cho các nhóm đối tượng rất chặt chẽ. Đối với Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương làm trước; tái cử làm trước; ứng cử lần đầu làm sau. Sau đó mới tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng tái cử làm trước, ứng cử lần đầu làm sau. Rồi tới lãnh đạo chủ chốt, có trường hợp đặc biệt… Sau đó là với những trường hợp đặc biệt về độ tuổi ứng cử vào Ban Chấp hành Trung ương", ông Võ Văn Thưởng thông tin.

Ông Thưởng cũng cho biết, danh sách cụ thể thế nào sẽ thông báo với báo chí vào thời điểm thích hợp.

Na Bình