Từ 15/3, doanh nghiệp, cá nhân được đầu tư mở luồng đường thủy

12/03/2021 14:51

Theo quy định tại Nghị định 08/2021, tổ chức, cá nhân được đầu tư xây dựng luồng đường thủy nối với đường thủy quốc gia, địa phương.

Từ 15/3, doanh nghiệp, cá nhân được đầu tư mở luồng đường thủy 1

Quy định mới cho phép tổ chức, cá nhân đầu tư, khai thác luồng đường thủy nội địa chuyên dùng

Đại diện Cục Đường thủy nội địa VN cho biết, Nghị định số 08/2021 của Chính phủ quy định về hoạt động đường thủy nội địa bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2021. Đây cũng là lần đầu có nghị định điều chỉnh về hoạt động đường thủy nội địa, với nội dung đột phá về thể chế nhằm huy động tối đa nguồn lực đầu tư phát triển giao thông đường thủy, trong đó có quy định về quản lý đầu tư và khait thác luồng đường thủy.

Theo đó, luồng đường thủy nội địa được phân thành 3 loại: luồng đường thủy quốc gia, địa phương và luồng chuyên dùng (luồng nối cảng, bến thủy với luồng quốc gia hoặc địa phương). Luồng đường thủy có thể được chuyển đồi từ cấp luồng quốc gia thành địa phương và ngược lại, luồng địa phương thành luồng chuyên dùng và ngược lại.

Đáng chú ý, nghị định quy định cụ thể vể việc đầu tư, quản lý và khai thác luồng đường thủy chuyên dùng. Cụ thể, tổ chức, cá nhân trước khi xây dựng luồng chuyên dùng phải được Cục Đường thủy nội địa VN (đối với luồng nối với luồng quốc gia) hoặc Sở GTVT (nếu nối với luồng địa phương) chấp thuận dựa trên sự phù hợp về quy hoạch và quy mô, thông số kỹ thuật luồng.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Đường thủy nội địa VN hoặc Sở GTVT ban hành văn bản thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng luồng đường thủy nội địa gửi chủ đầu tư. Cục Đường thủy nội địa VN có trách nhiệm báo cáo Bộ GTVT, Sở GTVT báo cáo UBND cấp tỉnh ban hành quyết định công bố mở luồng chuyên dùng. Tổ chức, cá nhân có luồng chuyên dùng tổ chức quản lý, khai thác luồng chuyên dùng theo quy định tại nghị định.

Trường hợp luồng chuyên dùng được chuyển thành luồng quốc gia hoặc thành luồng địa phương thì tổ chức, cá nhân có luồng chuyên dùng được xem xét hoàn trả một phần vốn đầu tư (nếu có) theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Hồng Xiêm